Opinie ornitologiczne Puławy, ornitolog Puławy

Standardową formą ochrony ptaków w budynkach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej postaci.
Zachowanie wylotów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do własnych miejsc lęgowych, kiedy się je uszkodzi i tak próbują się do nich dostać.
Jeśli to możliwe należy negocjować z inwestorem zachowanie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to zakazane trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą.
Ilość zawieszonych budek winna być zawsze większa od utraconych siedlisk.Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają.
Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo przystosuje ich wymiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy też pamiętać, iż budki muszą być stworzone wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa populacji.
Są one w skali ewolucyjnej dość nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Obiekty stworzyły dla ptaków dogodne miejsca do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Pomieszczenia do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz większej świadomości publicznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest jeszcze ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy często nie znają prawa.
Nie rozumieją jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Puławy oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Puławy.

Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do mieszkania w miastach .
Użytkując budynki jako miejsce do zasiedlenia.Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.Miasto jest też źródłem sztucznego posiłku np.odpadki.
Ptakami jakie najczęściej zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Owe gatunki nierozerwalnie związane są z domami i od nich zależne na drodze rozwoju i urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość