O mnie

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

Ornitolog Artur Koliński

Nazywam się Artur Koliński i jestem ornitologiem. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Od wczesnego dzieciństwa moją pasją była ornitologia. Już wtedy jako 10 letni chłopiec uczestniczyłem w obozach ornitologicznych organizowanych przez sekcję ornitologiczną Wydziału Leśnego pod kierunkiem wybitnych ornitologów z Katedry Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW w Warszawie. 

Jestem absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, gdzie na Wydziale Leśnym specjalizowałem się w kierunku ornitologii.

Jako osoba ambitna i bardzo dokładna, dołożę wszelkich starań aby moja praca była wykonana perfekcyjnie, przyczyniając się przy tym do ochrony ptaków.

Zapraszam do współpracy. 

20+

Lat doświadczenia

500+

Realizacji

100%

Zadowolonych klientów

Przeprowadzenie w sezonie 2019 liczeń błotniaka łąkowego na 6 powierzchniach próbnych w części nr 13) Lubelszczyzna w ramach zadania Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego, realizowanego wramach projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I”.

Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej w ramach aktualizacji PZO w sezonie lęgowym 2019 na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy.

Udział w monitoringu ptaków w ramach projektu LIFE + „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” w latach 2012 – 2019.

 • Udział w pracach terenowych ( sezon 2014-2018 ) prowadzonych w ramach realizowanego tematu badawczego: „Monitoring populacji dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego na stałej powierzchni próbnej oraz kontynuacja określenia czynników determinujących występowanie tych gatunków w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej”, prowadzonych na powierzchni próbnej wyznaczonej w Puszczy Białowieskiej na terenie nadleśnictw: Hajnówka i Białowieża
 • Monitoring porealizacyjny na farmach wiatrowych w gminie Rajgród oraz w gminie Płośnica w latach 2016 – 2018
 • Wykonywanie opinii ornitologicznych ( w tym chiropterologicznych dotyczących nietoperzy ) pod ocieplenia, rozbiórkę kilkuset budynków – głównie w Warszawie i okolicach ( lata 2012-2020 ).

Pozytywne wnioski z RDOŚ.

Sporządzenie kilkudziesięciu opinii ornitologicznych pod wycinkę drzew i krzewów w tym :

 • na potrzeby rozbudowy boiska szkolnego przy ul. Okopowej 55 A w Warszawie
 • w ramach planowanej wycinki drzew w związku z budową drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa-Puławska w Warszawie
 • w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej
 • w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną z przebudową pasa drogowego DP 3213W i odcinka DP 3234W w województwie mazowieckim
 • praca w Biurze Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych przy monitoringu ptaków i nietoperzy pod elektrownie wiatrowe(od marca 2011 r. ).

W ramach obowiązków również wykonywanie raportów z zakresu ornitologii.

 • wykonywanie ekspertyz przyrodniczych dla rolników w ramach PROW 2007 – 2013 oraz PROW 2014-2020 w sezonach 2011-2020.
 • wykonanie sprawozdania z jesiennego czyszczenia i konserwacji skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych na terenie Pruszkowa (sezon 2011 – 2019 ) dla Wydziału Ochrony Środowiska.
 • wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w ramach Projektu Planu Ochrony dla rezerwatu ,,LasKabacki” wraz ze sporządzeniem zabiegów ochronnych i końcowym opracowaniem.

Zleceniewykonane w sezonie lęgowym 2010 dla firmy TAXUS SI z Warszawy.

 • monitoring ptaków na własnej powierzchni w ogólnopolskim programie MPPL koordynowanym przez OTOP
 • udział w liczeniu wodniczki na bagnach biebrzańskich w 2003 roku
 • uczestnictwo w obozie dla wolontariuszy w rezerwacie ptaków nad Zatoką Pucką (Beka)
 • wieloletni udział w obozach ornitologicznych : Akcja Wisła , Akcja Siemianówka, Kaliszany.
 • czynny udział w działalności sekcji ornitologicznej Wydziału Leśnego ( w okresie studiów): uczestnictwo w corocznych liczeniach ptaków zimujących w dolinie środkowej Wisły w funkcjikoordynatora przypisanego do określonego fragmentu rzeki
 • czynny udział w działalności koła fotograficznego ,,Kapibara” o profilu przyrodniczym przy Wydziale Leśnym
 • prezentacja o Mandarynce na przeglądzie kół naukowych SGGW
 • przynależność do sekcji ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego przy PAN od 1994 roku (koło warszawskie)
 • inwentaryzacja awifauny lęgowej kompleksu stawów rybnych w Kośminie przeprowadzona w sezonie lęgowym 2006 wykonywana w ramach pracy inżynierskiej na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa
 • udział w inwentaryzacji terenowej siedlisk murawowych, łąkowych i mokradłowych, na obszarze powiatu garwolińskiego, w województwie mazowieckim, wykonywanej w ramach projektu pn. ,,Opracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazierolniczym”, realizowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • udział w botanicznych zajęciach terenowych przeprowadzonych na terenie łąk i pastwisk w dolinie Wisły, w okolicach Magnuszewa i na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie oraz uczestnictwo wćwiczeniach podczas 2-semestralnych studiów podyplomowych pn. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w programie rolnośrodowiskowym, dokumentacja przyrodnicza” realizowanychprzez Wydział Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość