Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych, także w ramach wariantu 2.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego PROW 2023 – 2027.

Celem jest ochrona cennych przyrodniczo gruntów rolnych stanowiących siedliska zagrożonych/rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

W związku z powyższym osoba zarządzająca gruntem jest zobowiązana dostosować sposób użytkowania terenu, na przykład termin i ilość pokosów, czy sposób użytkowania kośny czy też pastwiskowy, na korzystniejszy dla konkretnych siedlisk, gatunków.

W tym wypadku wysokie dopłaty mają zrekompensować ograniczenie przychodów rolnika w związku z mniej dochodowym sposobem użytkowania.

Przykładem może tutaj być opóźniony termin pokosu na przykład w przypadku kulika wielkiego – Wariant 2.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego po 10 lipca , czy też ograniczenie ich liczby do jednego lub dwóch.

Kluczowym warunkiem otrzymania płatności przez zarządcę gruntów jest ocena wartości przyrodniczej terenu wykonana przez uprawnionego eksperta przyrodniczego.

Wysokość płatności uzależniona jest od cech siedliska przyrodniczego i obecności gatunków wskaźnikowych.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość