Oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja w odniesieniu do miejscowej awifauny.

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki

 

Dzięki wykonaniu oceny oddziaływania danej inwestycji na naturę organy administracji publicznej uzyskują informację odnośnie planowanych inwestycji i ewentualnych następstw w przypadku ich realizacji.

Rzetelnie wykonana ocena oparta na wiedzy i doświadczeniu ornitologa pozwala w wielu przypadkach zapobiec czy też zmniejszyć negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na ptaki.

Przykładowa ocena oddziaływania inwestycji na ptaki

Dla przykładu na terenie piaskowni podczas ich eksploatacji bardzo często powstają strome skarpy które to mogą być wykorzystywane przez jaskółki brzegówki.

W celu ochrony nor brzegówek należy zadbać o właściwy kształt skarp. Te, które nie są planowane do użytkowania w okresie lęgowym ptaków (to jest od około 10 kwietnia do 1 września każdego roku), powinny pozostać w tym czasie strome, umożliwi to ich zasiedlenie i wyprowadzenie lęgu. Natomiast miejsca przeznaczone w tym terminie do eksploatacji, powinny mieć łagodne nachylenie, nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian.

W takich miejscach ptaki nie będą chciały zakładać gniazd, nie pojawi się więc ryzyko ich zniszczenia lub co gorsza, śmierci młodych.

Wymóg sporządzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w tym ptaki jest narzucany najczęściej na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, czy też przy wydawaniu pozwolenia na budowę.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość