Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew, czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Często wynika to z uzyskanej uprzednio przed rozpoczęciem inwestycji opinii przyrodniczej w której to stwierdzono występowanie siedlisk gatunków chronionych. 

Sprawowanie nadzoru przyrodnika nad prowadzonymi pracami ma w tym wypadku zapobiec naruszeniu przepisów ochrony gatunkowej i złamania obowiązujących zakazów wobec chronionych gatunków zwierząt takich jak niszczenie ich siedlisk, zabijanie,  płoszenie, niepokojenie czy też uniemożliwianie dostępu do schronień.

W ramach nadzoru może też dojść do kontrolowanego, zatwierdzonego przez organy ochrony przyrody niszczenia siedlisk gatunków chronionych. Wówczas prace te należy przeprowadzić podczas braku obecności ptaków, nietoperzy w danym obiekcie. Następstwem tych działań powinno być zapewnienie alternatywnych miejsc lęgowych, schronień dla konkretnych gatunków – budek. Jest to tak zwana kompensacja przyrodnicza, której celem jest jak najskuteczniejsze odtworzenie ich pierwotnych siedlisk tak aby zajętość sztucznych schronień była jak najwyższa.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość